Stadgar gällande från och med den 1/1 2006

§1 Ändamål
SOL, Riksföreningen för Tandläkare inom Forskning, Utbildning och Specialisttandvård har till ändamål att sammansluta landets odontologiska lärare i syfte att främja medlemmarnas fackliga, professionella och sociala intressen 
Anmärkning: Med odontologisk lärare förstås medlem som är registrerad i SOL och som innehar i Sverige gällande tandläkarlegitimation och är anställd/verksam vid odontologisk institution/fakultet eller varit odontologisk lärare och övergått till annan tjänst inom universitet/högskoleområdet eller pensionerats från sin lärarbefattning

§2 Verksamhetsområdets omfattning 
Med utgångspunkt i vad som angivits i l § faller det inom SOL:s verksamhetsområde och därmed under dess suveräna beslutanderätt. 
- att verka för medlemmarnas intressen i avtals- och förhandlingsfrågor i erforderlig samverkan med SULF i frågor av kollektiv karaktär,
- att svara för rådgivning i frågor som rör förhållanden mellan enskilda medlemmar och deras arbetsgivare,
- att i övrigt bevaka och handlägga frågor av betydelse för de odontologiska lärarnas verksamhet.

§3 Uppbyggnad
SOL är en sammanslutning av lokalavdelningar för odontologiska lärare vilka beviljats anslutning till föreningen. 
Lokalavdelningen skall omfatta bestämt geografiskt område liktydigt med odontologisk fakultet/institution. 
Endast en till föreningen ansluten lokalavdelning får finnas inom respektive område.
Varje lokalavdelning utgör en organisatorisk enhet. Aktiv medlem av lokal SOL avdelning är även medlem av SOL och av lokalförening.

§4 Föreningens beslutande organ
Föreningsmötet är riksföreningens SOLs högsta beslutande organ. Föreningsmötet väljer föreningsstyrelse, kallad SOL-styrelsen. Ordinarie föreningsmöte (årsmöte) hålls en gång per år på kallelse av SOL-styrelsen under månaderna oktober, november eller december, dock före förbundsmötet.
Kallelse jämte föredragningslista och möteshandlingar till ordinarie föreningsmötet (årsmötet) skall utsändas av sekreteraren till lokalavdelningarna senast en månad före mötet. Extra föreningsmöte kan avhållas på kallelse av SOL-styrelsen då den bedömer att visst ärende av brådskande natur bör underställas föreningsmötet. 
SOL-styrelsen skall kalla till extra föreningsmöte om revisorerna eller minst 2 lokalavdelningar så begär. Sådant extra föreningsmöte skall äga rum inom 1 månad från det begäran inkommit till styrelsen.
Kallelse till extra föreningsmöte utsänds till lokalavdelningarna senast 2 veckor före mötet. Vid extra föreningsmöte får endast behandlas de ärenden som framkallat det extra mötet och som upptages på föredragningslistan för mötet.

§5 Föreningsmötets sammansättning 
Föreningsmötet består av ombud för lokalavdelningars vilka äger utse ett ombud för varje påbörjat -30-tal medlemmar registrerade per den 15 juli varje år. Varje ombud äger en röst. I övrigt deltar i föreningsmötet med yttrande- och förslagsrätt men utan rösträtt SOL-styrelsens ledamöter samt med yttranderätt minst en av revisorerna. Revisor kan ej vara ombud.

§6 Ordinarie föreningsmötets åligganden 
Årsmötet åligger 
- att utse två ombud att jämte ordföranden justera mötesprotokollet, 
- att besluta i frågan om fastställande av de av SOL-styrelsen framlagda räkenskaperna för föregående verksamhetsår, 
- att besluta i frågan om ansvarsfrihet för SOL-styrelsen beträffande föregående års förvaltning, och verksamhet,
- att fastställa budget och medlemsavgifter för följande verksamhetsår,
- att varje år välja två revisorer,
- att vartannat år utse valberedning om två personer,
- att välja föreningens, tillika styrelsens, ordförande och ytterligare tre styrelseledamöter jämte personliga suppleanter. 
....... Samtliga val avser tiden from 1 januari nästföljande år,
- att nominera en ledamot jämte suppleant till bundet mandat i STF-förbundsstyrelse.

§7 Röstning vid föreningsmöte
Vid föreningsmöte får fullmaktsröstning inte förekomma. Lokalavdelningsombuden är berättigade att efter egen prövning rösta och handla. 
Vid föreningsmötet röstas alltid öppet utom vid val då mer än en kandidat är nominerad till en och samma funktion. I detta fall röstas med röstsedel. 
Vid röstning gäller enkel majoritet utom i fråga där annorlunda är stadgat. 
Vid lika röstetal avgör lotten. 
Vid omröstning skall röstningsresultatet protokollföras. 
För avgörande av förslag vilket som konsekvens medför ändring av grundstadgar för lokalavdelningar fordras att förslaget samlar en majoritet av 4/5 av vid omröstningen avgivna röster. Samlar förslaget inte 4/5 men 2/3 av de vid omröstningen avgivna rösterna skall ärendet bordläggas till nästa årsmöte. Vi detta mötes behandling av ärendet krävs för bifall till förslaget en majoritet av 2/3 av vid omröstningen avgivna röster. Uppnås inte denna majoritet har förslaget fallit. 

§8 Handläggning av ärenden vid föreningsmöte 
För att ärende skall kunna behandlas av föreningsmöte fordras att det finns upptaget på den till kallelsen fogade föredragningslista för mötet. Ärende som inte upptagits på denna kan likväl upptas till behandling men ej beslut om mötet med 4/5 majoritet så beslutar.
Föreningsmötet är beslutsmässigt om minst 1/3 (heltal) av ombuden är närvarande.
Rätt att väcka motion till årsmötet tillkommer lokalavdelning av SOL och enskild medlem av sådan.
Motion skall ha inkommit till SOL-styrelsen senast 60 dagar före årsmötet och skall med styrelsens yttrande bifogas årsmöteshandlingarna.

§9 Kostnader för föreningsmöte 
Kostnaderna för föreningsmötes arrangerande och genomförande, liksom ombudens kostnader för resor och uppehälle, bärs av SOL. Billigaste färdalternativ skall väljas.

§10 SOL-styrelsens sammansättning 
SOL-styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och ytterligare en ledamot, alla med personliga suppleanter. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande. Uppkommer under löpande mandatperiod vakans på posten som föreningens ordförande inträder en av SOL- styrelsen inom sig utsedd ledamot som ordförande intill nästa årsmöte då kompletteringsval skall ske.
Ledamot av SOL-styrelsen kan inte vara lokalavdelningsombud vid årsmöte i SOL. 
SOL-styrelsen har sitt säte i Stockholm, men kan sammanträda på ort styrelsen själv bestämmer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, och utskicket görs av sekreteraren.

§11 SOL-styrelsens förpliktelser
SOL-styrelsen är skyldig att
- att verkställa av föreningsmöte fattade beslut,
- att handha föreningens angelägenheter och ekonomiska förvaltning,
- att behandla från enskild medlem enligt grundstadgar för lokalavdelningen hänskjutet ärende
- att förrätta kompletteringsval i enlighet med vad som sägs i 10 §,
- att årligen senast 30 dagar före ordinarie föreningsmöte (årsmöte) avge berättelse över föregående års verksamhet,
- att upprätta och utsända föredragningslista för föreningssammanträden,
- att i utrett skick och med eget yttrande senast en månad före årsmötet och minst en vecka före extra föreningsmöte till lokalavdelningarna .........utsända de ärenden som skall behandlas av mötet. Till dessa handlingar skall i förekommande fall fogas valberedningens förslag.

§12 SOL-styrelsens beslutsmässighet 
I styrelsen röstas alltid öppet. 
Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Enkel majoritet gäller. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten avgör. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som justeras av ordföranden och sekreterare.

§13 Ordförandens åligganden 
Föreningens, tillika SOL-styrelsens ordförande åligger 
att leda och tillvarata föreningens angelägenheter och intressen,
att kalla till och leda SOL-styrelsens sammanträden.

§14 Föreningens verksamhetsår 
Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderåret.

§15 Lokalavdelnings anslutning 
Avdelning, som önskar vinna anslutning till SOL skall ha minst 10 medlemmar. Fråga om avdelnings anslutning avgörs av SOL-styrelsen.

§16 Lokalavdelningens stadgar 
Lokalavdelnings stadgar skall för att bli giltiga godkännas av SOL-styrelsen. Mot SOL-styrelsens beslut kan avdelning besvära sig hos årsmötet. 

§17 Lokalavdelnings och enskild medlems förhållande till föreningen
Lokalavdelning eller dess styrelse åligger
- att behandla av SOL remitterat ärende,
- att genom sina ombud vid föreningsmötet framföra sina åsikter.
Avdelningen och enskild medlem är skyldig att följa beslut fattade av riksföreningen. Enskild medlem är vidare skyldig
- att respektera ingångna förhandlingsöverenskommelser samt
- att åtlyda inom SACO fattade beslut om särskilda avgifter för förhandlingar och konfliktändamål eller om deltagande i konfliktåtgärder.

§18 Lokalavdelnings utträde resp uteslutning 
Avdelning som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta till SOL-styrelsen och är skyldig att före sitt utträde fullgöra sina stadgeenliga förpliktelser till föreningen. Avdelningen skall anses ha utträtt vid utgången av nästföljande kalenderår. 
För avdelnings utträde ur föreningen fordras att beslut om detta fattas på två med minst en månads mellanrum på varandra följande sammanträden med avdelningen och att beslutet vardera gången biträdes av minst 2/3 av avdelningens samtliga röstberättigade medlemmar. I kallelse till sammanträder där frågan om utträde skall behandlas, skall detta särskilt anges. 
Avdelning som inte följer föreningens stadgar, särskild bestämmelser och beslut, kan av ordinarie föreningsmöte i SOL uteslutas. Beslut härom skall fattas med minst 2/3 majoritet.

§19 Avgifter
Enskild medlem är skyldig att betala de medlemsavgifter som lokalavdelningen respektive riksföreningsårsmöte beslutat. Medlem är vidare skyldig att erlägga avgifter i enlighet med STF:s stadgar. Medlem är befriad från skyldigheten att erlägga medlemsavgifter enligt de fastställda allmänna regler som framgår av STF:s stadgar.
Ansökan om befrielse eller nedsättning skall av medlem inges till STF som handlägger ärendet i enlighet med bestämmelser i STF:s stadgar.

§20 SOLs förvaltning
Inom SOL finns en förvaltningskassa med fritt eget kapital.

§21 Flyttning till annan lokalavdelning resp ändrad verksamhetsinriktning 
Anmälan om flyttning till annan lokalavdelning liksom anmälan om ändrad verksamhetsinriktning skall av medlem insändas till SULF:s kansli, varefter omregistrering sker. Anmälan skall endast avse förändring som beräknas vara minst tre månader.

§22 Revisorer
De av föreningen valda revisorerna har att granska hela förvaltningen inom sitt revisionsområde. Revisorerna skall senast den 15 maj till föreningen ha ingivit sin revisionsberättelse.

§23 Valberedning och dess åligganden
Valberedningen består av två personer, valda av årsmötet med en mandattid av två år. Beredningen utser inom sig ordförande. Valberedningen åligger
- att vid val som anges i 6§ SOLs stadgar med undantag för val av valberedningen avge förslag till kandidater
- att då förslag avser val upptaget på dagordning för årsmötet inlämna förslaget till SOL-styrelsen senast 60 dagar före föreningsmötet.
- att förvissa sig att föreslagna kandidater är villiga att åta sig uppdraget.
- att vid årsmötet motivera framlagt förslag på ledamöter.

§24 Uteslutning av enskild medlem
Uteslutning av enskild medlem sker på grund av obetalda avgifter enligts STFs stadgar, eller uppenbara överträdelser och/eller grova brott enligt svensk lag eller mot SOL: s etiska regler.

§25 Arbetslöshetskassa
Enskild medlem kan tillhöra Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, såvida han enligt kassans stadgar har rätt att tillhöra densamma. 

§26 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar beslutas av ordinarie föreningsmöte (årsmöte). Förslag om ändring skall av SOL- styrelsen delges årsmötet. Erhåller förslaget 2/3 av de vid årsmötet avgivna rösterna, är det antaget, såvida inte fråga är om förslag, vilket som konsekvens medför ändring i grundstadgar för lokalavdelningar, i vilket fall 7§ sista stycke skall tillämpas. Beslutad ändring träder i kraft vid ingången av nästkommande verksamhetsår, såvida årsmötet inte annorlunda beslutar.

§27 Föreningens upplösning 
För föreningens upplösning fordras beslut om det på två med minst tre månaders mellanrum på varandra följande föreningsmöten. Beslutet skall vardera gången stödjas av minst 4/5 av de avgivna rösterna. 
Vid föreningens upplösning skall beträffande föreningens ägo befintliga tillgångar, om vilka särskilda bestämmelser inte finns, beslut fattas om medlens användning.